Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Bestuurlijk vastgoed

De nieuwe Omgevingswet…. Weet u al wat er gaat veranderen?

Peter de Haan 21 september 2015 2 minuten Bestuurlijk vastgoed

U hebt er vast al over gehoord, maar in 2018 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. De invoering van deze wet wordt gezien als één van de grootste wetsherzieningsprojecten van de afgelopen jaren. Met de invoering van de Omgevingswet worden namelijk ongeveer 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving samengevoegd tot één grote wet. Uiteindelijk moet deze wet meer duidelijkheid gaan scheppen. Het moet volgens de overheid ‘eenvoudig beter’ worden. Bovendien moeten we beter aansluiten bij het EU-recht.

De problemen van het huidige stelsel

Hoewel er de afgelopen jaren al een aantal pogingen zijn gedaan om deelterreinen van het omgevingsrecht te moderniseren, is dit nog niet helemaal gelukt. We hebben nog steeds niet te maken met een overzichtelijk en samenhangend omgevingsrecht. De regelgeving blijft complex en versnipperd. Hierdoor is het omgevingsrecht ontoegankelijk en onoverzichtelijk en daar hebben niet alleen burgers en bedrijven last van.

Bovendien staan zekerheid en dynamiek niet in verhouding tot elkaar. Besluitvormingsprocessen beslaan meerdere ronden, waardoor ze vaak lang duren. Hierdoor is het bijvoorbeeld moeilijk om te reageren op marktontwikkelingen.

Doelstellingen

Zoals hiervoor is aangehaald, moet de Omgevingswet het omgevingsrecht eenvoudiger beter maken. Dat begint al met de eerste stap, door de verschillende wetten in één wet op te nemen met bijvoorbeeld een eenduidig begrippenstelsel. Dit moet snellere, betere en meer transparante besluitvorming over projecten tot gevolg hebben. Daarnaast moet er een verdere vereenvoudiging en uniformering van onderzoeken en procedures komen. Verder is het ook belangrijk dat er ruimte wordt gecreëerd voor innovatie en duurzame initiatieven.

Belangrijkste veranderingen

Er gaat veel veranderen, maar in het kort zijn dit de belangrijkste veranderingen: Om te beginnen komt er een algemene zorgplicht. Burgers, bedrijven en overheden moeten voldoende zorg in acht nemen voor de leefomgeving bij alle activiteiten, die zij ondernemen. Daarnaast gaan vijftien wetten geheel of grotendeels op in de Omgevingswet. Van nog acht wetten worden de gebiedsgerichte onderdelen overgeheveld naar de Omgevingswet. Ook wordt een eenduidig begrippenstelsel gecreëerd en schept de wet systematisch orde wat bij wet en wat bij AMvB geregeld moet worden.

Verder worden delen van wetten samengevoegd in een omgevingsvisie. De bestuursorganen stellen een integrale visie op voor hun grondgebied. In deze omgevingsvisie worden diverse belangen afgewogen. Op grond van deze wet krijgt de gemeenteraad een brede regelgevende bevoegdheid, die zij kunnen overhevelen (delegeren) naar het college. Denk aan de bevoegdheid om een omgevingsplan (de vervanger van het huidige bestemmingsplan) op te stellen, uit te werken of aan te passen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mail



Recent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis