Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Meldingsplicht voor eigenaren van leegstaande winkelpanden.

Peter de Haan 2 april 2014 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

Het komt steeds vaker voor dat winkelpanden leeg staan. Los van het feit dat u daardoor als verhuurder inkomsten mis loopt, loopt u mogelijk ook een ander risico. Gemeenten hebben namelijk al sinds 1 oktober 2010 de mogelijkheid om tegen zulke leegstand op te treden. 

Leegstandwet

Op 1 oktober 2010 is de Leegstandwet in werking getreden. Met deze wet is het voor gemeenten eenvoudiger geworden om het kraken van panden tegen te gaan. Daarnaast kunnen gemeenten met deze wet leegstand aanpakken. Dat laatste kan door gebruik te maken van de zogenoemde leegstandverordening. In deze verordening kan de gemeente een meldingsplicht voor leegstand opnemen. Als deze meldingsplicht geldt, dan moeten eigenaren zodra hun pand langer dan 6 maanden leegstaat dit melden. Dit geldt voor door de gemeenteraad aangewezen categorieën gebouwen (denk aan winkelruimten). Voor woonruimte mag de gemeenteraad geen meldingsplicht opnemen in de verordening.

Leegstand, wat is dat?

Volgens de Leegstandwet moet onder ‘’leegstaan’’ worden verstaan: ‘’het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik zijn alsmede een gebruik dat de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de werking van de Leegstandwet’’. Als er bijvoorbeeld een winkelruimte wordt verhuurd, maar de verhuurder voldoet gedurende een langere periode niet aan zijn exploitatieplicht, dan kan er dus al sprake zijn van leegstand in de zin van de Leegstandwet.

Meldingsplicht

In de leegstandverordening kunnen gemeenten bepalen dat een meldingsplicht geldt voor leegstand van bepaalde categorieën van gebouwen of delen van die gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan een winkelpand of een kantoorgebouw. Duurt de leegstand langer dan 6 maanden dan bent u als eigenaar verplicht dit te melden. Doet u dit niet, dan kan het college een boete opleggen. Deze boete is gemaximeerd, maar fors. Hij mag maximaal € 7.500,00 bedragen. Daarnaast kan het college een dwangsom opleggen. Dit is per gemeente verschillend.

Leegstand is niet altijd te voorkomen. Wat kunt u nu doen om zo’n boete of dwangsom te voorkomen? In de eerste plaats: tijdig melden. Beter te vroeg dan te laat. Daarnaast kunt u als eigenaar er ook voor zorgen dat de leegstaande ruimte uiteindelijk voldoende intensief in gebruik is.

Na de melding?

Binnen drie maanden na de melding, zal de gemeente u uitnodigen voor het zogenoemde leegstandoverleg. Hierin worden de mogelijkheden besproken om de leegstand te beëindigen. Aan dit overleg hoeft u geen medewerking te verlenen, maar het is beter om dat wel te doen. Na dit overleg kan het college namelijk een leegstandsbeschikking nemen. Hierin wordt vastgelegd of uw winkelruimte geheel of gedeeltelijk geschikt is voor gebruik. Het zal duidelijk zijn, zo’n beschikking wordt ook genomen zonder uw medewerking aan het overleg.

Aangezien deze beschikking de basis vormt voor eventuele vervolgstappen van de gemeente, is het noodzakelijk mee te werken aan het leegstandoverleg. U kunt weliswaar in bezwaar en eventueel in beroep, maar het is altijd beter om vooraf ‘mee te denken’.

Als door de gemeente is vastgesteld dat uw winkelruimte geheel of gedeeltelijk geschikt is voor gebruik, dan kan de gemeente een gebruiker voordragen. Daarvoor moet wel het leegstandoverleg zonder resultaat zijn gebleven en moet de leegstand minimaal één jaar duren. Draagt de gemeente een gebruiker voor, dan bent u als eigenaar verplicht mee te werken. U moet de voorgedragen gebruiker binnen drie maanden een overeenkomst tot ingebruikname aanbieden. Doet u dit niet of niet tijdig, dan kan de gemeente een last onder dwangsom of bestuursdwang opleggen.

Het is van groot belang dat u zich proactief opstelt. Zorg dat uw winkelpand voldoende intensief in gebruik is. Is dat niet mogelijk, zorg er dan in ieder geval voor dat u voldoende medewerking verleent aan het overleg. Er bestaat weliswaar geen sanctie om u tot dat overleg te dwingen, maar voorkomen is uiteraard beter dan genezen.

Conclusie

Als eigenaar van een leegstaand winkelpand moet u zich bewust zijn van de meldingsplicht bij leegstand en de mogelijkheid van verplichte voordracht door de gemeente. Per gemeente gelden andere leegstandverordeningen. Houdt dit in de gaten.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis