Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu
Civiel vastgoed

Modelreglement 2017 vastgesteld! Is de splitsingsakte van uw VvE wel up to date?

Remko van den Wildenberg 30 maart 2018 4 minuten Civiel vastgoed

Vanaf 19 december 2017 kunnen VvE’s het modelreglement 2017 (MR 2017) toepassen. Dit nieuwe reglement is geactualiseerd en aangepast aan de geldende rechtspraak en de nieuwe wetgeving. Als uw VvE beschikt over een verouderd reglement, dan kan het interessant zijn om het nieuwe reglement van toepassing te verklaren. In het modelreglement worden namelijk (wel) regelingen getroffen voor actuele onderwerpen en zaken die in de praktijk tot problemen kunnen leiden. Kunt u binnen uw VvE echter nog prima vooruit met het oude reglement, dan is dat uiteraard ook goed. U hoeft dan niets te doen.

Overweegt u een actualisatie? In dit artikel behandelen wij de meest in het oog springende onderwerpen, waarvoor nieuwe of andere regels zijn opgesteld.

Reservefonds

Het modelreglement 2017 is aangepast aan de Wet Verbetering functioneren VvE’s die op 1 januari 2018 in werking is getreden. Zoals wij in een eerder artikel beschreven, moeten VvE’s een reservefonds van een minimale omvang aanhouden. In artikel 14 MR 2017 is daarom – conform de wet – opgenomen dat het reservefonds:

 • óf het bedrag dat nodig is om het (vastgestelde) meerjarenonderhoudsplan (MJOP) uit te voeren,
 • óf ten minste 5% van de herbouwwaarde van het gebouw

moet bevatten.  

Exclusief gebruik van dakterras

Nieuw is ook dat de vergadering kan besluiten dat een gemeenschappelijke ruimte (zoals een dakterras) in gebruik wordt gegeven aan één of meerdere eigenaars. Deze nieuwe regeling is neergelegd in artikel 21.3 en op grond daarvan kan de vergadering aan die toestemming voorwaarden verbinden. Zo kan voor het exclusieve gebruik van (bijvoorbeeld) een dakterras, een vergoeding worden gevraagd of kunnen er specifieke gebruiksbeperkingen worden opgelegd.

Een geldig besluit wordt genomen met een twee/derde meerderheid van stemmen en vereist bovendien dat:

 • andere eigenaars niet onredelijk worden beperkt in het gebruik en genot van hun eigen appartement of (mede)gebruik van gemeenschappelijke ruimtes;
 • de ingebruikneming kan worden opgezegd als de vergadering hiertoe (wederom met een twee/derde meerderheid) beslist. Er geldt dan een opzegtermijn van zes maanden.

Scootmobielstalling

In het MR 2017 wordt rekening gehouden met bewoners met een handicap of met een chronische ziekte. Voor appartementseigenaren of gebruikers die buitenshuis afhankelijk zijn van een scootmobiel, is in artikel 23.4 MR 2017 namelijk geregeld dat de scootmobiel in de gemeenschappelijke ruimte mag staan. Uiteraard als aan bepaalde voorwaarden is voldaan:

 • er is geen geschikte ruimte voor plaatsing van de scootmobiel in de woning zelf;
 • de vergadering heeft toestemming verleend voor de scootmobielstalling.

Kan de vergadering geen andere redelijke stallingsplaats kan aanwijzen? Dan moet deze toestemming in principe toch worden verleend!

(Verbod op) verhuur via Airbnb

Volgens artikel 27.2 MR 2017, mag het appartement ook niet worden gebruikt voor:

 • activiteiten op het gebied van horeca;
 • exploitatie van een pensionbedrijf, waaronder ook de verhuur via airbnb valt;
 • verhuur voor recreatie.

Dit verbod kan (alleen) terzijde worden geschoven, als de vergadering van de VvE hiervoor toestemming verleent met een twee/derde meerderheid. De mogelijkheid om het betreffende gebruik eventueel weer te beëindigen, moet wel altijd blijven bestaan. De toestemming mag bovendien niet worden verleend als:

 • het betreffende gebruik niet uitdrukkelijk in overeenstemming is met de in de splitsingsakte vermelde bestemming;
 • het betreffende gebruik in strijd is met het bestemmingsplan en/of eventuele verplichtingen jegens derden;
 • de andere eigenaars/ gebruikers niet onredelijk worden beperkt in het gebruik en genot van hun woning.

Is de beslissing genomen om (bijvoorbeeld) Airbnb-activiteiten toe te staan? Dan moet in het Huishoudelijk Reglement duidelijk worden omschreven welk gebruik is toegestaan en welke (eventuele) voorwaarden daaraan zijn verbonden.

Oplaadpunt elektrische auto

Artikel 28.3 van het MR 2017 bevat een regeling voor het plaatsen van een oplaadpunt voor elektrische auto’s. Hierin is bepaald dat appartementseigenaren van een parkeerplaats deze bevoegdheid in principe hebben. Voor het plaatsen van een oplaadpunt voor een elektrische auto is in ieder geval geen toestemming van de vergadering nodig. Wel moet de eigenaar die een oplaadpunt wil plaatsen, vooraf een werkplan overleggen aan het VvE-bestuur. Bovendien moet de eigenaar voor het plaatsen van een oplaadpunt (wel) toestemming krijgen van de verzekeraar. Alle extra kosten die de VvE hierdoor moet maken, komen – vanzelfsprekend – voor rekening van de betreffende eigenaar.

Lening afsluiten door VvE

 Zoals in een eerder artikel al aan bod kwam, is in de Wet verbetering functioneren VvE’s vastgelegd dat VvE’s mogen lenen. In artikel 47.7 MR 2017 is deze bevoegdheid nu ook expliciet opgenomen. Op grond van dit artikel mag een VvE echter alleen lenen als dit noodzakelijk is voor het beheer van gemeenschappelijke gedeelten of zaken.

Gaat de VvE een lening na 1 januari 2018 aan? Dan zijn de VvE-leden niet (meer) aansprakelijkheid voor de gehele schuld. Bovendien vervalt de aansprakelijkheid na overdracht van het appartementsrecht. Ook op dit punt sluit het MR 2017 bij de nieuwe wetgeving aan. Hoe het precies zit met de bevoegdheid tot lenen én de reikwijdte van aansprakelijkheid van individuele VvE-leden, leest u in ons eerdere artikel over dit onderwerp.

Toepassing modelreglement 2017?

Het nieuwe modelreglement geldt niet automatisch ook voor uw VvE. Toepassing van dit nieuwe reglement vereist een wijziging van de splitsingsakte. Heeft uw VvE een verouderde splitsingsakte? Dan is een aktewijziging (waarschijnlijk) de moeite waard. Helemaal als één (of meerdere) van de hiervoor genoemde onderwerpen al eens bij uw VvE aan bod zijn gekomen. Of wanneer u vanwege wijzigingen toch wat zaken moet aanpassen in het splitsingsreglement.

De in dit artikel behandelde onderwerpen zijn overigens slechts een greep uit de aanpassingen die in het modelreglement zijn doorgevoerd. Misschien biedt het modelreglement 2017 ook wel een regeling voor andere problemen of vraagstukken die binnen uw VvE spelen. Vraagt u zich af u of een aktewijziging in uw geval verstandig is? Dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons. Wij helpen u in ieder geval graag verder.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis