Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Als eigenaar/verhuurder van een pand moet u van alles periodiek controleren. Ook als dit pand leeg staat. Waar moet u zeker op letten?

Peter de Haan 20 oktober 2014 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

Als eigenaar van (leegstaand) vastgoed bent u verantwoordelijk voor onder meer een betrouwbare noodverlichtingsinstallatie. Maar ook voor het doorspoelen van de waterleidingen/toiletten, de controle van de rookmelders en de keuring van de blusmiddelen. In het huurcontract kunt u een aantal verplichtingen doorleggen naar de huurder. Wees echter wel bewust van uw verplichtingen als eigenaar. Verplichtingen waarop u aangesproken kunt worden. Zelfs bij leegstand.

Vooral het Bouwbesluit en de Bouwverordening en de Arbowet zijn belangrijk. Belangrijk zijn de periodieke keuringen voor installaties in het gebouw. Indien deze niet periodiek plaatsvinden, loopt u als eigenaar een risico. Als namelijk door het tekortschieten van de elektrische installaties schade ontstaat, doordat u dus onvoldoende onderhoud hebt gepleegd, dan kunt u voor deze schade aansprakelijk gesteld worden.

Voor u op een rijtje de belangrijkste keuringen:

  • Legionella: Deze keuringsverplichting geldt voor zowel de huurder als de eigenaar. Voorkomen moet worden dat het waterleidingnet wordt verontreinigd. Het gaat met name om installaties met tappunten voor (drink)water in o.a. zorginstellingen, zwembaden en parkeerterreinen. Het gaat dan niet alleen om de plicht de leidingen met enige regelmaat door te spoelen. Het gaat ook om het bijhouden van tekeningen van de installaties, een logboek en controlerapporten e.d.
  • Keerkleppen waterinstallatie: De eigenaar van de installatie is eindverantwoordelijk. De installatie mag geen gevaar opleveren voor verontreiniging.
  • Stookinstallaties boven 100 Kw: Het gaat om het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties waaraan moet worden voldaan. Ook onder de 100 Kw zijn er keuringen verplicht. Op grond van de Wet milieubeheer moeten ook brandstoftoevoersystemen gecontroleerd en gekeurd worden.
  • Koelinstallaties: Er is een speciale controleregeling om te voorkomen dat koudemiddelen weglekken. Het gaat om een zorgplicht, om controle en onderhoud. De controle moet door een gediplomeerd persoon worden uitgevoerd. Bij lekkage geldt er bovendien een actieplicht.
  • Noodverlichting: Het Arbobesluit bevat regels voor de aanwezigheid van noodverlichting en veiligheidssignaleringen. Deze verplichting geldt voor werkgevers, maar ook voor eigenaren van panden. Deze verplichting staat ook in het Bouwbesluit vermeld. Het is verplicht om de noodverlichting minstens 1 keer per jaar te controleren.
  • Elektrotechnische/elektrische installaties: De keuring van deze installaties is verplicht op grond van NEN-normen. Deze verplichting geldt voor de werkgever indien deze het pand in eigendom heeft en geldt ook voor laagspanningsinstallaties. Vanuit de Arbowet moet de werkgever er voor zorgen dat bestaande elektrische installaties veilig gebruikt kunnen worden. Naast het uitvoeren van periodieke inspecties is de werkgever (kan eigenaar, huurder/gebruiker zijn) van het pand ook verplicht om een installatieverantwoordelijke te benoemen. Deze persoon dient schriftelijk benoemd te worden en is verantwoordelijk voor het technisch beheer en het onderhoud van de elektrische installaties in het pand. De eindverantwoordelijkheid blijft echter altijd op de schouders van de werkgever rusten.
    Huurt de werkgever het pand, dan moet de eigenaar van het pand erop toezien dat de inspecties worden uitgevoerd. Kortom, de eigenaar van een elektrotechnische installatie dient aan te tonen dat de installatie veilig is, zonder gebreken is en onderhouden wordt volgens de normen.
  • Keuring liften: De eigenaar van de lift is verantwoordelijk voor de (her)keuring van de liften- en daarmee voor de veilige werking ervan. Het is wettelijk verplicht op basis van het Warenwetbesluit Liften, om liften elke anderhalf jaar (om de 18 maanden) te laten herkeuren. Dit dient te gebeuren door een inspecteur van een van de zes erkende keuringsinstellingen. Als een lift veilig is, krijgt de eigenaar van de keuringsinstelling het Certificaat van Goedkeuring. Daarnaast wordt de lift voorzien van een duidelijk zichtbaar label.
  • Beheer brandmeldinstallaties: Op basis van NEN-normen gelden eisen voor beheer, controle en onderhoud. Dit vindt plaats door middel van een certificering van het brandmeldsysteem. Deze eisen gelden ook volgens het Bouwbesluit. Een erkend brandmeldonderhoudsbedrijf dient de brandmeldinstallaties te beheren en te controleren. Nadat een erkend bedrijf het onderhoud heeft uitgevoerd, wordt er een Rapport van Onderhoud verzonden naar de certificatie-instelling. Als aan alle vereisten wordt voldaan, kan het benodigde certificaat op basis van het Rapport van Onderhoud via de certificatie-instelling door het brandmeldonderhoudsbedrijf worden verlengd. Dit certificaat heeft iedere keer een geldigheidsduur van één jaar.

Conclusie
Zo ziet u, veel verschillende regelingen en veel verplichtingen die jaarlijks terug komen. Laat u goed voorlichten, zodat u aan deze regelgeving voldoet. De gevolgen zijn namelijk niet te overzien als er slachtoffers vallen. De eisen zijn er niet voor niets.

Meer weten?
Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, kunt u met ons contact opnemen via info@vastgoedadvocaten.nl. U kunt ook bellen naar 0413 – 787 147. Wij kunnen u als eigenaar adviseren over deze verplichtingen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis