Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Samenwerking en ruimtelijke ordening

Peter de Haan 2 juli 2013 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

Om de huisvestingskosten te beperken, overwegen steeds meer bedrijven om met een ander bedrijf een samenwerking aan te gaan. Wat als je deze samenwerking wilt intensiveren door met elkaar in één pand te gaan zitten? Hebt u er wel bij stil gestaan, dat deze gewenste samenwerking gevolgen kan hebben voor de ruimtelijke ordening? Anders gezegd: voor de omgeving. Of voor de indeling van het pand en misschien zelfs de buitengevel? Wellicht verandert zelfs het aantal verkeersbewegingen van en naar het bedrijfspand. De vraag is dan of die samenwerking planologisch wel mogelijk is. Hoe komt u daar achter en waar moet u op letten?

Informatiebronnen

Als de verwachting bestaat dat de samenwerking gevolgen zal hebben voor de omgeving, heeft u daarvoor vaak toestemming (een vergunning) van de gemeente nodig. Hoe komt u er nu achter of de door u gewenste samenwerking ruimtelijk is toegestaan? Daarvoor moet u het geldende bestemmingsplan raadplegen. De bestemming die voor uw perceel geldt, kunt u achterhalen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Dat geldt ook voor de bijbehorende planregels. Tip: De website www.ruimtelijkeplannen.nl is niet gebruiksvriendelijk. Kadastrale lijnen ontbreken, waardoor vaak onduidelijk is welk perceel precies wordt aangeduid. Vraag daarom liever het plan op bij uw gemeente. Hier zijn wel vaak kosten (leges) aan verbonden.

Lezen bestemmingsplan

Als u over het geldende bestemmingsplan beschikt, kunt u het beste de volgende stappen doorlopen:

  1. U zoekt uw perceel op de plankaart op. Tip: Als u uw perceel niet op de plankaart kunt vinden, gebruik dan Google Maps om uw perceel te vinden. Let daarbij op de ligging van straten, rivieren, gebouwen en andere herkenningstekens.
  2. Uw perceel is op de plankaart voorzien van kleuren, lijnen en andere aanduidingen. De betekenis daarvan vindt u in de legenda bij de plankaart en wel bij de enkelbestemmingen. Enkelbestemmingen worden weergegeven met een basiskleur gecombineerd met een letter. Bijvoorbeeld de kleur paars met de letter B (van Bedrijf).
  3. De derde stap richt zich op de voorschriften van het bestemmingsplan. Het tweede hoofdstuk bevat de bestemmingsregels. Hierin staat eerst per bestemming uitgelegd waarvoor die specifieke bestemming geldt. “De voor ‘Bedrijven’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: …” Na dit artikel volgen altijd de bouwregels, de mogelijkheid om daarvan af te wijken, de specifieke gebruiksregels en of daarvan kan worden afgeweken. Tot slot zijn vaak voorschriften opgenomen onder welke voorwaarden het college bevoegd is om deze bestemming te wijzigen. Tip: Vergeet nooit artikel 1 te lezen. Dit artikel bevat namelijk de begripsbepalingen. Hierin staat bijvoorbeeld omschreven wat onder een bedrijf wordt verstaan. Deze uitleg zal helpen bij het bepalen van het antwoord op de vraag of ter plaatse meer dan één bedrijf gevestigd mag worden.
  4. Als ter plaatse meerdere bedrijven zijn toegestaan, moet ook worden bekeken of het type bedrijf is toegestaan. Ook dit volgt uit de omschrijving van de bestemming en de begripsbepalingen.

Voorkomen is beter dan genezen

Wanneer het niet is toegestaan om op hetzelfde perceel twee bedrijven te vestigen of wanneer het gewenste type bedrijf ter plaatse niet gevestigd mag worden, kan het verstandig zijn om contact op te nemen met de gemeente. Wellicht dat zij aan uw samenwerking medewerking willen verlenen door (eventueel buiten het bestemmingsplan om) ontheffing te verlenen. Ook wanneer uw samenwerking ter plaatse wel is toegestaan, is het verstandig hierover contact op te nemen met de gemeente. Zij kunnen u wijzen op zaken waar u mogelijk nog rekening mee moet houden (brandveilig gebruik, parkeren, etc.). Het voorkomt in ieder geval gedoe met mogelijk onwillige buren.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis