Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Vertragingsschade veroorzaakt door de opdrachtgever, deel 2

Remko van den Wildenberg 21 mei 2014 3 minuten Civiel vastgoed

Wat als u als aannemer met vertragingsschade te maken krijgt? Hoe pakt dat aan? Waar moet u op letten en zijn er zaken die u vooral niet moet doen? Zoals wij in ons eerste artikel over dit onderwerp aangaven, rust op de aannemer de bewijslast. Het is dus van belang om de zaken van begin af aan goed op orde te hebben. In dit artikel informeren we u verder over dit onderwerp.

Stap 1. Schriftelijk en op tijd aankondigen
Wanneer u meent recht te hebben op vergoeding van vertragingsschade, moet u eerst de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen. En wel zo spoedig mogelijk. In ieder geval op een moment dat de opdrachtgever nog de gelegenheid heeft om eventueel de schade te beperken en om zelf ten aanzien van de vermeende kosten gegevens te verzamelen. Er kan dan overleg plaatsvinden tussen opdrachtgever en aannemer.

Stap 2. Wat voor schade? Aard en omvang
Het is vaste rechtspraak dat in geval van schade de omvang wordt bepaald door twee situaties met elkaar te vergelijken: a.) de toestand zoals die werkelijk is met b.) de toestand zoals die (vermoedelijk) zou zijn geweest, als het schadeveroorzakende feit niet zou hebben plaatsgevonden.

Wanneer de aansprakelijkheid van de opdrachtgever vast staat, moet u dus bewijzen wat de aard en de omvang van de vertragingsschade zijn. Voldoende is dat u aannemelijk maakt dat de aanpassingen in het werk zodanig waren dat niet kon worden gevergd dat binnen de gestelde tijd zou worden opgeleverd. Ook moet u aannemelijk maken dat de opgevoerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Hoe doet u dat?

Om te beginnen is van belang dat u bij het wijzigen van het werk direct om termijnverlenging verzoekt. Uiteraard dient dit schriftelijk te gebeuren. Wanneer dit niet is gebeurd, hoeft dat overigens niet altijd tot problemen te leiden. Beter is echter om uzelf aan te wennen direct ‘in de pen te klimmen’. Tip: Het lijkt wellicht overbodig, maar vraag ook altijd om termijnverlenging bij het verschuiven van de startdatum.

Het lijkt logisch, maar onderbouw de vordering goed. Je moet precies laten zien waaruit de schade bestaat en uit welke elementen deze is opgebouwd. Niet alleen voor uzelf. Uw opdrachtgever moet namelijk de mogelijkheid krijgen inhoudelijk verweer te voeren tegen uw vordering. Dit is onmogelijk als de vordering onvoldoende is onderbouwd. De rechter zal uw vordering dan vaak afwijzen. Tip: Papier is geduldig. Zorg te allen tijde voor een goede administratie. Daarbij moet worden gedacht aan tijdschema’s, werkplannen, weekrapporten, dagboeken, bouwverslagen (Tip: laat deze bij elke volgende bouwvergadering door de opdrachtgever ondertekenen), stortbonnen, etc. Al deze stukken kunnen naast de begroting dienen ter onderbouwing van de vordering. Ook kunnen ze voorkomen dat er bijvoorbeeld al te veel discussie ontstaat over zaken als het aantal onwerkbare dagen.

Tot slot is van belang om de weten dat op u de plicht rust om de vertragingsschade zoveel mogelijk te beperken. Tip: Maak gebruik van de mogelijkheid om personeel en materieel tijdelijk in te zetten op ander werk. Zorg dat dit ook is aan te tonen. Dan hebt u altijd bewijs dat u uw best hebt gedaan om de schade te beperken.

Meer weten?
Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, kunt u met ons contact opnemen via info@vastgoedadvocaten.nl. U kunt ook bellen naar 0413 – 787 147. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in bouwrecht en alles wat daarmee samenhangt.

Interessant?
Als u dit artikel interessant vindt, dan waarderen we het zeer als u de moeite wilt nemen om dit artikel te delen.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis