Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Wat te doen met uw leegstaande woning?

Remko van den Wildenberg 29 januari 2014 3 minuten Huurrecht

Op 1 juli 2013 is de Leegstandwet gewijzigd en daarmee versoepeld. Deze wet maakt het mogelijk uw leegstaande woning tijdelijk te verhuren. De huurder geniet tijdens deze huurperiode slechts beperkte huurbescherming. Dit betekent dat u als verhuurder uw huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter kunt beëindigen. Dit is anders dan wanneer u gebruik maakt van een ‘reguliere’ huurovereenkomst.

Maar waar dient zo’n huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet aan te voldoen? Hieronder leest u het.

Leegstandvergunning
Alvorens uw huurovereenkomst op te stellen, dient u een leegstandvergunning aan te vragen bij uw gemeente. Hiervoor gebruikt u het formulier ‘Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte’. Vul dit formulier volledig en naar waarheid in. Doet u dit niet, dan kan het college uw vergunning later intrekken. Bovendien kan het college u dan een forse boete opleggen.

Het college verleent u de vergunning slechts indien:

  • uw woning, waarvoor u de leegstandvergunning vraagt, leeg staat;
  • het in redelijkheid niet van u kan worden gevergd dat u uw woning op een andere wijze dan op grond van de Leegstandwet verhuurt (, ook wel aangeduid met ‘dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting’); én
  • u aantoont dat de te verhuren woonruimte, gelet op de omstandigheden en mogelijkheden, in voldoende mate zal worden bewoond.

Daarnaast hebt u voor de tijdelijke verhuur toestemming nodig van uw bank, althans uw hypotheekverstrekker. Zij kan voorwaarden stellen aan haar toestemming. Het is dan ook raadzaam een contract met uw bank resp. hypotheekverstrekker op te stellen.

De huurovereenkomst
De Leegstandwet stelt eisen aan de inhoud van uw huurovereenkomst. Voldoet uw huurovereenkomst niet aan deze eisen, dan wordt uw overeenkomst aangemerkt als een ‘reguliere’ huurovereenkomst. Let daar dus goed op, want in dat geval geniet de huurder dus gewoon huurbescherming.

Waar gaat het om?

Huurovereenkomst in geschrifte
Uw huurovereenkomst moet op papier worden aangegaan. In uw overeenkomst moet u in elk geval vermelden:

  • de leegstandvergunning;
  • dat deze vergunning van kracht is;
  • het tijdvak waarvoor deze vergunning is verleend; en
  • de daarin vermelde huurprijs.

Indien u met uw huurovereenkomst niet voldoet aan deze schriftelijkheidsvereiste, dan loopt u het risico dat deze wordt aangemerkt als een ‘reguliere’ huurovereenkomst. Dit met alle gevolgen van dien. Tip. Houdt het tijdvak van uw vergunning goed in de gaten. Als de einddatum van de vergunning wordt overschreden, geniet de huurder namelijk wél huurbescherming en dat is nu juist niet de bedoeling.

De huurprijs
Het college vermeldde in vergunningen verleend voor 1 juli 2013 tegen welke maximale huurprijs u uw leegstaande woning mocht verhuren. Aan de berekening van de huurprijs legde het college de krachtens de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte geldende regels ten grondslag. Kwam u met uw huurder in de huurovereenkomst een hogere huurprijs overeen, dan trad automatisch de in de vergunning opgenomen maximale huurprijs in.

Dit geldt niet voor vergunningen verleend op of na 1 juli 2013. In deze vergunningen wordt geen maximale huurprijs meer opgenomen. U kunt de huurprijs in die gevallen dus vrij overeenkomen.

De opzegtermijn
U gaat de huurovereenkomst aan voor ten minste zes maanden. Bij opzegging door de huurder is de opzegtermijn niet langer dan één maand. Voor u echter, is deze termijn niet korter dan drie maanden. Let op. Gaat u uw huurovereenkomst expliciet aan voor een bepaalde duur, dan is deze overeenkomst niet tussentijds opzegbaar. Ook niet wanneer dit zo in uw huurovereenkomst is opgenomen. Wilt u uw woning na de verplichte minimumduur van zes maanden dus ter vrije beschikking hebben, dan dient u geen einddatum in uw huurovereenkomst op te nemen. U gaat uw huurovereenkomst voor onbepaalde aan met een minimumduur van zes maanden. Met inachtneming van de opzegtermijn, zegt u dan de huurovereenkomst op na drie maanden.

Conclusie
De Leegstandwet maakt het mogelijk uw leegstaande woning tijdelijk te verhuren. Hiervoor dient u wel eerst een vergunning aan te vragen bij uw gemeente. Daarnaast hebt u toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker. Beschikt u over beide, dan kunt u uw huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet opstellen. Deze overeenkomst dient te voldoen aan de door de Leegstandwet gestelde eisen: in ieder geval op schrift met vermelding van de leegstandvergunning

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis