Opsteen | Advocaat in vastgoed transformeert naar Vastgoedadvocaat.online Lees verder

Menu

Wijziging Wet Bibob

Peter de Haan 14 juni 2013 3 minuten Bestuurlijk vastgoed

De Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur) biedt sinds 2003 overheden de mogelijkheid om de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies te (laten) toetsen. Als u bijvoorbeeld een drank- en horecavergunning aanvraagt, kan de gemeente u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Met dit formulier wordt uw achtergrond of die van uw bedrijf onderzocht. Is sprake van een (relevant) crimineel verleden, dan kan de gemeente besluiten uw aanvraag te weigeren om misbruik van de vergunning te voorkomen.

Op 28 maart 2013 is de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob vastgesteld. Deze wet heeft tot doel de toepassingsmogelijkheden van de Wet Bibob uit te breiden. Denk aan vastgoed- en grondtransacties met de overheid. Ook heeft de wet tot doel het gebruik ervan te verbeteren. Hoewel de wet naar verwachting pas in de 2e helft van 2013 in werking zal treden, is het wel zinvol nu al te weten wat er gaat veranderen.

Wat houdt deze wijziging van de Wet Bibob in?

Zoals gezegd heeft de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob twee doelen: a. uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden en b. verbetering van de toepassing van de wet.

Uitbreiding

De Wet Bibob heeft vanwege de impact een beperkte reikwijdte. Het meewerken aan een dergelijk onderzoek, dat overigens verplicht is, is kostbaar en kan enorme consequenties hebben voor de betrokkene. Denk bijvoorbeeld aan een uitbater van een café die van onbehoorlijk gedrag wordt verdacht en als gevolg daarvan zijn horecavergunning verliest. Of de exploitant van een restaurant die geen vergunning krijgt vanwege zijn verleden.

Als gevolg van de wijziging van deze wet wordt de reikwijdte van de Wet Bibob uitgebreid naar onder andere de vastgoedsector. Hierdoor wordt het voor bestuursorganen mogelijk een integriteitstoets te laten plaatsvinden bij vastgoed- en grondtransacties waarbij zij als civiele partij optreden. Ook exploitanten van speelautomaten en importeurs van vuurwerk krijgen met de werking van deze wet te maken en tot slot krijgt ook de Burgemeester meer sluitingsbevoegdheden.

Verbeterde toepassing

De toepassing van de Wet Bibob heeft de afgelopen jaren ook behoorlijk wat kritiek gekregen. Een erg kwalijke zaak was bijvoorbeeld dat de betrokkene slechts recht had op inzage van het advies van Bureau Bibob. Dit wordt met de wijziging gecorrigeerd. Om de rechtsbescherming beter te waarborgen, kunnen betrokkenen voortaan een afschrift van het advies van Bureau Bibob krijgen.

Ook wordt de bevoegdheid van het Bureau Bibob om gegevens aan bestuursorganen te verstrekken verruimd. Denk aan het opnemen van informatie in een register aan de hand waarvan een bestuursorgaan kan nagaan of een bepaalde ondernemer al eerder aan een Bibob-toets is onderworpen en als daarvan sprake was, wat daarvan het resultaat was. Met deze verruiming van de bevoegdheid van het Bureau Bibob wordt de informatiepositie van bestuursorganen aanzienlijk verbeterd.

Ten slotte wordt de adviestermijn voor het Bureau Bibob verlengd. De doorlooptijden bij het Bureau Bibob zijn al verbeterd, maar nog steeds kunnen veel adviezen niet binnen de termijn van twee maal vier weken worden afgedaan. De termijn om advies te geven wordt uitgebreid van vier naar acht weken, waarbij de verlengingsmogelijkheid van vier weken blijft bestaan.

Wij beschikken over de expertise en adviseren u in begrijpelijk taal.

Stuur ons een e-mailRecent geplaatst in de kennisbank

Geen toevoeging

Denkt u in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of denkt u daar recht op te hebben, dan verwijzen wij u graag door naar Het Juridisch Loket. Wij zijn namelijk niet aangesloten bij de raad van rechtsbijstand als kantoor dat deze toevoegingen mag doen.

Vastgoed advies / Wij delen graag onze kennis